Ungetænketank

Ungetænketanken består af et panel af unge (6-10 deltagere), som ud fra deres egne erfaringer med ensomhed, fællesskaber og med ungdomslivet indgår som samarbejdspartner, rådgiver og vidensressource i Flere i Fællesskaber.

Formålet med Ungetænketanken er at udvikle viden og understøtte udvikling af bæredygtige løsninger på 'broer', indsatser og tiltag, der kan støtte ensomme unge bevægelse ind i fællesskaber.

Tænketanken skal følge initiativet gennem hele projektperioden.

Opgave
Gruppens opgave er at diskutere, afprøve og kvalitetssikre ideer og metoder i projektet. Projektsekretariatet indhenter temaer som ønske behandlet af tænketanken fra diverse projektgrupper - styregruppen, partnerskabet, klynger, delprojekter mv., ligesom gruppen selv kan tage emner op til drøftelse.

Form
Tænketankene mødes en gang i kvartalet til online møder og fysiske weekendworkshops. Derudover kan der være tale om ad hoc aktiviteter for interesserede.
Møderne faciliteres af projektsekretariatet, der tilrettelægger og planlægger gruppernes aktiviteter.

Tænketanken evaluerer løbende indhold og samarbejdet for at sikre, at rammerne hele tiden understøtter gruppens arbejde og gør gruppen til et trygt, godt og inspirerende forum for alle.

Deltagerne er ikke forpligtet på at være med i gruppen i et bestemt tidsrum. Men det er vigtigt, at den enkelte er tydelig omkring sin deltagelse og melder fra, hvis han/hun er forhindret eller må prioritere andre aktiviteter.

Praktisk
En uge før møderne sender projektsekretariatet relevant materiale til gruppen, ligesom alle medlemmer får tilsendt en opsamling fra møderne.

Deltagelse i Ungetænketanken er ulønnet. Alle udgifter til transport, forplejning, overnatning mv. i forbindelse med fysiske møder dækkes af projektet.

Hvilke opgaver har Ungetænken været involveret i gennem det første år:

- Sparring på udvikling af kommunikationsmateriale i form af postkort og plakat i forbindelse med bred Fællesskabskampagne
- Sparring på udvikling af kommunikationsmateriale i form af postkort i forbindelse med ungekampagne
- Sparring
- Udvikling af idé og deltagelse i videooptag i forbindelse med filmene ”Ensomhed har ingen ansigter” og ”Fællesskab har mange ansigter”
- Udvikling og afholdelse af generationsmøder
- Udvikling af interessebank på tværs af alder
- Sparring på, hvordan Flere i Fællesskaber kan understøtte rekruttering af unge frivillige

"Ensomhed har ingen ansigter"

 

 

"Fællesskab har mange ansigter"